Aanvullende voorwaarden webaankopen en kopen op afstand
Deze aanvullende voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op aankopen op onze website en staan los van onze zakelijke dienstverlening.

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van aankoop. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
 

Algemene voorwaarden BJ Computers V3. 01-02-2020

1 Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtnemer: met beperkte aansprakelijkheid BJ Computers hierna genoemd BJ
2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot levering van goederen dan wel diensten.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met BJ gesloten overeenkomsten, van welke aard ook, en alle eventueel daaruit voortvloeiende geschillen.
2.2 Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn eerst van toepassing nadat deze door BJ nadrukkelijk zijn aanvaard.

3. Offertes/Opdrachten/Overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven van BJ in welke vorm ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
3.2 Elke opdracht of wijziging van een eerder gegeven opdracht, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling gedaan, bindt BJ eerst na schriftelijke bevestiging daarvan. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging heeft gereclameerd, wordt de opdrachtbevestiging geacht de opdracht en/of de wijziging daarvan juist en volledig weer te geven.
3.3 Xelion abonnementen: Deze hebben een looptijd van minimaal 1 jaar. B2B overeenkomsten worden altijd met een gelijke periode verlengd met een minimum van 1 jaar. Xelion is een softwarematige dienst dus geen telefonie dienst.
3.4 Gebruikte en of Refurbished hardware. Deze hardware kan nimmer worden gereclameerd alszijnde recht van retour. Deze hardware zal niet worden gereclameerd teneinde een vergoeding tot stand te brengen. Wel kan door BJ een voorstel voorleggen voor het ruilen van deze hardware voor andere gelijkwaardige hardware. Opdrachtgever kan zich jegens BJ nimmer beroepen op verrekeningen danwel compensatie.

4.Levering
4.1 Alle leveringen geschieden voor rekening en risico van opdrachtgever.
4.2 Alle levertijden zijn indicatief, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. BJ is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele overschrijding van deze termijn.
4.3 Na (af-)levering door of namens BJ draagt opdrachtgever alle risico’s, zoals o.a. voor verlies, beschadiging of vergaan, ongeacht de oorzaak daarvan.
4.4 Reparaties c.q. werkzaamheden tot een bedrag van 350,-- Euro (excl. BTW) worden uitsluitend tegen contante betaling uitgevoerd.

5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Alle door BJ geleverde goederen, ongeacht waar deze zich bevinden, blijven eigendom van BJ, totdat opdrachtgever heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen terzake bedoelde levering, inclusief eventueel verschuldigde rente en kosten.
5.2 Indien een derde aan BJ in eigendom verbleven goederen in beslag doet nemen, zal opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen. Kosten, ter bewaring van de rechten van BJ in verband met beslaglegging komen voor rekening van opdrachtgever.
5.3 Indien BJ in eigendom verbleven zaken terugvordert, is opdrachtgever verplicht de desbetreffende zaken onverwijld aan BJ ter beschikking te stellen, onverminderd de overige aan BJ toekomende rechten.
6. Annulering
6.1 Indien opdrachtgever voor de datum van levering de order annuleert, zal deze aan BJ annuleringskosten verschuldigd zijn, welke kosten 20% van de te leveren goederen en/of diensten bedragen.
6.2 In geval van gedeeltelijke annulering zijn voormelde annuleringskosten verschuldigd over het geannuleerde gedeelte.
6.3 Onverminderd voormelde kosten behoudt BJ het recht om daadwerkelijke schade en kosten als gevolg van annulering te vorderen.

7. Garantie/Reclame
7.1 BJ verstrekt garantie op afgeleverde goederen en/of diensten gedurende 1 jaar vanaf datum levering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor software gelden de garantievoorwaarden en bepalingen, opgesteld door de software-fabrikanten en/of leveranciers.
7.2 De garantie omvat vervanging van onderdelen in geval van materiaal- en/of fabricagefouten. De garantie omvat niet de vervanging van verbruiksartikelen. Vervangen apparatuur of onderdelen daarvan worden eigendom van BJ. De garantie geldt uitsluitend voor Nederland. Defecte apparatuur dient door opdrachtgever bij BJ danwel op een nader door BJ gegeven adres te worden afgeleverd.
7.3 De garantie vervalt indien:
- werkzaamheden (o.a. reparaties, veranderingen of uitbreidingen) aan apparatuur worden verricht door derden zonder expliciete instemming en goedkeuring van BJ;
- Apparatuur wordt verwaarloosd danwel onvoorzichtig of ondeskundig wordt gebruikt, onderhouden, behandeld of aangesloten;
- Type-nummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd of veranderd.
7.4 De garantieverplichting strekt uitsluitend tot het voorgaande en geeft de opdrachtgever generlei recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst
7.5 BJ is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor reeds geinstalleerde programma’s en opgeslagen data op datadragers. Opdrachtgever dient hiervan alvorens de hardware aan BJ ter reparatie aan te bieden zelf een back-up te maken.
7.6 Reclames betreffende afgeleverde goederen of geleverde diensten danwel ten aanzien van facturen dienen binnen 8 dagen na levering cq. voltooiing respectievelijk na de factuurdatum schriftelijk te worden ingediend, zulks onder nauwkeurige omschrijving van de klachten en/of gebreken. Indien de klacht door BJ gegrond wordt geacht heeft opdrachtgever uitsluitend het recht op herstel. Reclames geven opdrachtgever niet het recht tot opschorting van de betalingsverplichtingen danwel tot verrekening met de verschuldigde opdrachtsom.
7.7 Na het verstrijken van de voormelde termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen en wordt opdrachtgever geacht de geleverde goederen c.q. diensten danwel de factuur te hebben goedgekeurd.
8. Aansprakelijkheid
8.1 BJ aanvaardt geen verantwoordelijkheid cq. aansprakelijkheid voor de schade als gevolg van onjuiste gegevens of informatie,verstrekt door of namens opdrachtgever.
8.2 BJ is niet aansprakelijk voor schade van derden, welke is ontstaan door feitelijke aanwezigheid en/of gebruik van apparatuur. Terzake wordt BJ volledig gevrijwaard door opdrachtgever.
8.3 BJ kan mimmer aansprakelijk of verantwoordelijk gehouden worden voor een bedrag hoger dan het door BJ geleverde.

9. Overmacht.
9.1 In geval BJ door onvoorziene omstandigheden en/of overmacht niet in staat is de overeengekomen goederen of diensten te leveren, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat nakoming weer mogelijk is. Ingeval van overmacht zal BJ daarvan onverwijld mededeling doen aan opdrachtgever.
9.2 Indien BJ door overmacht blijvend niet in staat is de opdracht uit te voeren, is zij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, in welk geval de opdrachtgever geen recht heeft op enige schadevergoeding.
9.3 BJ is gerechtigd betaling te vorderen van werkzaamheden, die reeds bij de uitvoering van de opdracht zijn verricht, voordat de overmachtsveroorzakende omstandigheid zich voordeed.

10. Verzuim
10.1 Bij niet-nakoming door opdrachtgever van enige contractuele verplichtingen jegens BJ, alsmede ingeval van surseance van betaling, faillissement, beslaglegging, onder curatelestelling en liquidatie van opdrachtgever en/of diens onderneming, wordt iedere vordering van BJ door dat enkele feit dadelijk en ineens opeisbaar.
10.2 In geval van niet-nakoming zijdens opdrachtgever zoals in het voorgaande artikel omschreven is BJ, onverminderd het recht op nakoming en vergoeding, tevens gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling, hetzij uitvoering van de overeenkomst geheel danwel gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
11. Betaling
11.1 Betaling van de overeengekomen opdrachtsom dient door opdrachtgever te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij uitrdrukkelijk anders is overeengekomen.
11.2 Alvorens een opdracht te aanvaarden is BJ gerechtigd een voorschotbetaling te vorderen danwel vooraf voldoende zekerheid van betaling te verlangen.
11.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de hierboven genoemde termijn het verschuldigde bedrag heeft betaald, is deze van rechtswege in verzuim en heeft BJ, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, recht op een boeterente ter hoogte van 2% per maand over de verschuldigde hoofdsom, onververminderd het recht op de alsdan geldende wettelijke rente, zulks te rekenen vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de algehele voldoening.
11.4 Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en buitengerechtelijke incassering van de verschuldigde vordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 250,--
11.5 Opdrachtgever kan zich jegens BJ nimmer beroepen op verrekeningen danwel compensatie.


12. Geschillen en toepasselijk recht
12.1 Op alle met BJ gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
12.2 Ten aanzien van geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met een BJ gesloten overeenkomst is uitsluitend bevoegd de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter binnen het arrondissement alwaar opdrachtnemer is gevestigd.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Voice over IP

Ook voor uw online telefooncentrale.

Of het nu gaat om een klein bedrijf met 1 nummer of om een groot callcenter wij kunnen u verder helpen. Uw organisatie optimaal bereikbaar met onze dienstverlening, technische kennis en gecrtificeerde monteurs.

Het instellen van een belplan, vast mobiel integratie, opnemen van gesprekken, koppelingen met MS Outlook, gebruik in uw CRM pakket of administratie pakket. Wij nemen al uw zorgen uit handen.

Wij zijn officieel gecertificeerde Xelion specialisten.

 

 

© 2018 - 2023 BJ Computers | sitemap | rss